เจ้าหน้าที่สำนักแผนและประกันคุณภาพ

img01

อาจารย์พรรณิศา คำภูเวียง
หัวหน้าสำนักแผนและประกันคุณภาพ

img01

อาจารย์วราวรรณ ปันแปง
เจ้าหน้าที่สำนักแผนและประกันคุณภาพ

img01

อาจารย์วิมลรัตน์ พิลาดิษฐ
เจ้าหน้าที่สำนักแผนและประกันคุณภาพ


เข้าสู่ระบบแผนและโครงการ