เจ้าหน้าที่สำนักแผนและประกันคุณภาพ

img01

อาจารย์พรรณิศา คำภูเวียง
หัวหน้าสำนักแผนและประกันคุณภาพ

img01

อาจารย์ประไพพิมพ์ ศรีสว่าง
เจ้าหน้าที่สำนักแผนและประกันคุณภาพ


เข้าสู่ระบบแผนและโครงการ